Regulamin Newslettera Office Warriors

Regulamin Newslettera Office Warriors

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Marcin Chabier prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FL Group Marcin Chabier (dalej: FL Group), z siedzibą przy placu Legionów 12/8, 50-049 Wrocław, NIP: 895 179 34 29, REGON: 022039545, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newslettera „TB Group” oferowanej przez FL Group.

1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter TB Group należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

2. W ramach usługi Newsletter, FL Group za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez FL Group, co może nastąpić w dowolnym momencie.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o oferowanych przez TB Group (dział marek należący do spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32, 51-416 Wrocław, nr KRS 0000053834, nr NIP: 895-16-28-481) produktach i usługach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach, opiniach oraz o innych informacjach mogących mieć związek z działalnością TB Group, poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

3. Każdy Newsletter zawiera m.in:

 • informację o Administratorze Danych Osobowych tj. FL Group, jako nadawcy Newslettera,
 • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 • możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta na prawidłowo skonfigurowanej poczcie elektronicznej (e-mail).

5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronach internetowych należących do TB Group (www.officewarriors.pl):

 • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.officewarriors.pl,
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij”,
 • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez FL Group Marcin Chabier na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 • akceptacja niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez FL Group na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu poprzez kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację, o którym mowa w pkt poniżej
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez FL Group automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

6. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu zapisywany w bazie FL Group i wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

9. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@officewarriors.pl.

 • zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 • rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez FL Group. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

11. FL Group zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera na rzecz konkretnego Użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

12. Administratorem ewentualnych danych osobowych podanych przez Użytkowników w ramach korzystania z usługi Newsletter jest FL Group. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz składania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

13. Uzyskane dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu i zakresie świadczenia usług wynikających z Regulaminu, w tym w celach marketingowych.

14. FL Group nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim, za wyjątkiem spółki AB S.A., o której mowa w pkt 3, która będzie uprawniona do korzystania z danych uzyskanych przez FL Group na własne potrzeby, w zakresie i celu określonym odpowiednio w niniejszym Regulaminie.

15. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na:
a) wysyłanie przez FL Group oraz AB S.A. za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), w tym ofert dedykowanych na konto e-mail Użytkownika.
b) przetwarzanie danych osobowych przez FL Group oraz AB S.A. w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz. 1182).

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach TB Group: www.officewarriors.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.